warunków Regulamin sklepu internetowego na stronie madamepolyglot.pl

Sprzedaż webinarów oraz ebooków za pośrednictwem strony internetowej madamepolyglot.pl realizuje Sandra Scholz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ERUDIO Sandra Scholz, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 648-244-37-49.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail sandra@madamepolyglot.pl.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Webinar – szkolenie online, na żywo lub nagrane wcześniej, którego twórcą jest Sprzedawca
 2. Dziennik Poliglotki – dokument PDF (e-book) do samodzielnego druku
 3. Produkt – Produkt cyfrowy: kurs video online, Webinar lub Dziennik Językowy PDF lub produkt stacjonarny: warsztaty.
 4. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 5. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem madamepolyglot.pl/regulaminsklepu
 7. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem madamepolyglot.pl
 8. Sprzedawca – Sandra Scholz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ERUDIO Sandra Scholz, ul. Niedźwiedzia 29B, 02-737 Warszawa, NIP: 648-244-37-49
 9. Operator Płatności – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 10. Konsultcje – indywidualna video-rozmowa poprzez aplikacje Skype o długości trwania określonej w ofercie
 11. Warsztaty taniec brzucha – warsztaty stacjonarne na żywo
 12. Uczestnik – osoba wykupująca udział w stacjonarnych warsztatach tańca brzucha lub osoba, dla której ten udział został zakupiony przez innego Kupującego.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych (webinariów oraz e-booków), warsztatów stacjonarnych  oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków  formalnych przez Kupującego oraz warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • polskie konto bankowe
 • adres zamieszkania w Polsce
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do korzystania z Kursu Online, Webinariów oraz Dziennika Językowego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • możliwość odtwarzania plików wideo,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • możliwość odtwarzania dźwięku na nośniku kupującego (komputer, telefon, tablet)
 1. Do skorzystania z konsultacji konieczne jest posiadanie komunikatora Skype i swojego na nim profilu.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Dziennik Poliglotki, Webinaria oraz Kurs online mogą być zakupione tylko przez osoby będące Rezydentem Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające polskie konto bankowe.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 5. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3

Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Webinaria, Kurs Online oraz Dziennik Językowy PDF stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Webinariów, Kursów Online i Dziennika Językowego przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4

Zakup Produktów

 1. W celu zakupu Produktu Cyfrowego lub warsztatów stacjonarnych Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 1. wybrać odpowiedni Produkt spośród Produktów dostępnych na Stronie,
 2. kliknąć w przycisk „Kup teraz” lub „Kupuję”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt Cyfrowy
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Produktów Cyfrowych w postaci Webinaru, Kursu Online lub Dziennika Językowego uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu, dostęp do produktu oraz fakturę Kupujący otrzyma automatycznie również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jedynie Kupujący dokonujący zakupu Warsztatów Stacjonarnych otrzyma fakturę dopiero po zakończeniu Warsztatów, do końca miesiąca kalendarzowego.
 8. Przy zakupie opcji z konsultacjami, Kupujący musi przesłać wiadomość e-mail na adres sandra@madamepolyglot.pl z propozycją terminu konsultacji oraz opisem swojego problemu językowego najpóźniej w tydzień po dokonaniu transakcji.
 9. Przy zakupie warsztatów stacjonarnych Kupujący/Uczestnik musi we własnym zakresie upewnić się, czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w warsztatach. Zaleca się uprzednią konsultację lekarską. Jednocześnie Kupujący/Uczestnik akceptuje fakt, że bierze udział w warsztatach na własną odpowiedzialność.

§ 5

Udostępnienie i korzystanie z Produktów Cyfrowych

 1. Zakupiony Webinar i Kurs Online zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla uczestnika.
 2. Zakupiony Dziennik Językowy zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail linku, pod którym będzie możliwe ściągnięcie dokumentu PDF na nośnik Kupującego.
 3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 4. Korzystanie z Webinaru oraz Kursu Online odbywa się z poziomu panelu dla uczestnika i wymaga połączenia z Internetem.
 5. Korzystanie z Dziennika Poliglotki wymaga posiadania przez Kupującego czytnika plików PDF (np. Adobe Reader). Kupujący jest odpowiedzialny za samodzielne wydrukowanie pliku.
 6. Kupujący uzyskuje dostęp do zapisu Webinaru i Kursu Online na rok od daty zakupu. Sprzedawca może podjąć decyzję o wyłączeniu dostępu do Webinaru w trybie on-line, o czym uprzedzi Kupującego przynajmniej z miesięcznym wyprzedzeniem. W takiej sytuacji Kupujący będzie mógł pobrać wszystkie materiały wchodzące w skład Webinaru na dysk lub do pamięci swojego urządzenia.

§ 6

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Sprzedawcę

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku produktów cyfrowych (webinarów, kursów, dziennika), które Konsumentowi zostały już dostarczone (Kupujący otrzymał dane dostępowe na podany w formularzu zamówienia adres e-mail), odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 3. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość i wykupił uczestnictwo w Warsztatach stacjonarnych, ma prawo odstąpić od umowy do 7 dni przed planowanym terminem Warsztatów. W przypadku późniejszego odstąpienia od umowy niż 7  dni przed planowanym terminem Warsztatów, Konsument nie otrzyma zwrotu płatności. 
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. W przypadku Warsztatów Stacjonarnych Sprzedawca może odstąpić od umowy do dnia terminu Warsztatów włącznie. Konsument zostanie powiadomiony o odwołaniu Warsztatów pisemnie drogą elektroniczną, a płatność zostanie zwrócona Konsumentowi w całości. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty wynikające z podróży Konsumenta do miejsca odbywania się Warsztatów i Konsumentowi nie przysługuje zwrot tych kosztów, które poniósł, aby przybyć do miejsca, w którym odbywają się Warsztaty. 

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt Cyfrowy wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu Cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres sandra@madamepolyglot.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem madamepolyglot.pl/politykaprywatnosci

§ 9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Strona korzysta z plików cookies. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij